Sąd Rejonowy w Przysusze

Listy spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłok

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
z dnia 13 marca 2020 roku
Nr Adm. 021 -  8/20

w sprawie listy spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu z Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze z dnia 12 marca 2020 roku Adm. 021 – 7/20 w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Przysusze

§1

Wyznaczam listę spraw pilnych wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki:

  1. sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
  2. sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy z dnia                      17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zrn.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora               w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
  3. sprawy, o których mowa w ustawie z (bin 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019 r. 2203 ze zm);
  4. sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                         o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.I.J. z 2020 r. poz. 218 ze zm.);
  5. sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
  6. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
  7. ogłoszenia odroczonych publikacji orzeczeń;
  8. sprawy rozpoznawane na posiedzeniu bez udziału stron.

§2

 Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Przysusze, na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego w Przysusze oraz przed wejściem do budynków Sądu.

 §3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES SĄDU REJONOWEGO
w/z
SSR Wojciech Szczepański

Metadane

Data publikacji : 19.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry