Sąd Rejonowy w Przysusze

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania z osobą, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W PRZYSUSZE
i
DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU
z dnia 15 czerwca 2020 roku
Nr  Adm-021-25/20

w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania z osobą przebywającą w siedzibie Sądu Rejonowego w Przysusze przy Al. Jana Pawła II 11, ul. Staszica 11 i ul. Skarbowej 3,  co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz utrzymywaniem w dalszym ciągu stanu epidemii, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sądu Rejonowego w Przysusze i stopniowego przywracania pracy Sądu w pełnym zakresie, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 31a § 1 w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 t.j. ze zm.) oraz art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., 1239 - t.j. ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-Co-V-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 325),  art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 - t.j. ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964 ze zm.)

zarządzamy, co następuje:

 § 1.

Wprowadzamy do wewnętrznego stosowania oraz przestrzegania przez wszystkie osoby wchodzące i przebywające na terenie obiektów będących siedzibą Sądu Rejonowego w Przysusze „Procedurę postępowania z osobą przebywającą w siedzibie Sądu Rejonowego w Przysusze przy Al. Jana Pawła II 11, ul. Staszica 11 i ul. Skarbowej 3, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

Zarządzenie oraz załącznik podlegają opublikowaniu na stronie Sądu Rejonowego w Przysusze w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Sądu oraz przed wejściem głównym do budynków Sądu.

§ 3.

Zarządzenie przekazać do wiadomości pracowników Sądu, pracowników służy ochrony oraz serwisu sprzątającego.

§ 4.

Kopię zarządzenia wraz z załącznikiem należy doręczyć Dowódcom służby ochrony
w siedzibach Sądu Rejonowego w Przysusze przy Al. Jana Pawła II 11, ul. Staszica 11 i ul. Skarbowej 3.

 § 5.

Nadzór nad przestrzeganiem zapisów określonych w „Procedurach…” powierzamy Specjaliście ds. administracyjnych w Sądzie Rejonowym w Przysusze .

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                             DYREKTOR                                                    PREZES
                     SĄDU OKRĘGOWEGO                               SĄDU REJONOWEGO
                              Jan Kulig                                                Waldemar Żytniak

Metadane

Data publikacji : 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry