Sąd Rejonowy w Przysusze

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora dostępności w Sądzie Rejonowym w Przysusze

Zarządzenie Nr Adm – 021 - 29/20
z dnia  18  września 2020 roku
Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
w sprawie wyznaczenia koordynatora dostępności w Sądzie Rejonowym w Przysusze

na podstawie art. 31a §1 ust. 1 w związku z art. 21 a § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 poz. 365) w związku z art. 6 oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam Panią Ewelinę Karpińską – specjalistę ds. administracyjnych Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Radomiu do pełnienia funkcji Koordynatora do Spraw Dostępności w Sądzie Rejonowym w Przysusze zwanego dalej ,,Koordynatorem’’.

§ 2

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Przysusze
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Rejonowy w Przysusze, w zakresie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
3) monitorowanie działalności komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Przysusze, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3

Zobowiązuję kierowników wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Przysusze  oraz kierowników  komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego w Radomiu w zakresie realizacji zadań na podstawie art. 21 a § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020 poz. 365) do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam powołanemu Koordynatorowi oraz kierownikom komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Przysusze i Sądu Okręgowego w Radomiu wymienionym w § 3 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzam publikację treści niniejszego zarządzenia na stronie podmiotowej BIP Sądu Rejonowego w Przysusze.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO
W  RADOMIU
Jan Kulig

Metadane

Data publikacji : 23.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Przysusze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry